Hognestad
Idrettslag

Ekstraordinært årsmøte på klubbhuset fredag 17. november kl.19:00

Innkalling ble sendt på mail og lagt på facebook søndag, 29. oktober 2023

Sakliste:

 1. Godkjenning av dei med stemmerett.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og møtereglar.
 3. Val av:
  1. møteleiar
  2. referent
  3. to representantar til å skriva under møteprotokollen.
 4. Presentasjon av moglegheitsstudie, gi styret fullmakt til bygging av 9-er heilårs grasbane og omregulering av eigedom til bustadformål.
 5. Val

Vi vil ut over dette minna om NIF si lov ved val/oppnevning. Sjå www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/  §16

Siste fra Hognestad IL

Kategori